• اردوی جهادی روستای سعید آباد

    شروع اردوی جهادی :1/6/95تا10/6/95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95اردوی جهادی روستای فریزی

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

ارزش جهادرادستکم نگیرید،طلبه جهادگر،طلبه تلاشگر،طلبه بسیجی،طلبه ای است که آماده است تا

درمیدان های خطرحضورپیداکند. این طلبه است که  اگرباابزارعلم مجهزشد،آنوقت دنیایی درمقابل اودیگرتاب نمی آورد.

10 / 12 /

اردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95 آغاز گردید. که این توفیق الهی در مدت زمان 10 شبانه روز در منطقه هدف تاتاریخ 14 / 5 / 95 صورت پذیرفت.

در این بازه زمانی با اجرای برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی برای مخاطبین سعی شد اوقات مفیدی برای اهالیروستا صورت پذیرد.

 برنامه های آموزشی

 

آموزش قرآن )بزرگسالان(روخوانی و تجوید

احکام (احكام اولیه، احكام بانوان،و..)

اخلاق و عقائد(مهدویت و..)

مهارتهای زندگی(موضوعات: همسرداری، تربیت فرزند،آسیب شناسی -ماهواره، تحدید نسل و)

مشاوره( خانوادگی، تربیت فرزند و..)

. امام شناسی

آموزش قرآن )کودکان- روخوانی، حفظ سوره- آموزش سوره هاباشعروداستان و..)

کارباکودک(نقاشی اخلاق یاحکام - -و...)

کاردستی(گل کاغذی وکاردستی - باموادبازیافتی قاب - عکس و..)

طب سنتی (مزاج شناسی- بهداشت -)

ورزشی (کاراته–فوتبال)

کارگاه هنری( بافت دستبند کاربانمد ساخت کیف - عروسک ووسایل - - تزیینی منزل -طراحی روی شیشه)

آشپزی

خیاطی

امدادونجات

اقتصادمقاومتی(نقش زن دراقتصاد خانواده)

 

برنامه های فرهنگی ومعنوی

 

طرح خانه به خانه وچهره به چهره هرروز(این برنامه همراه باشناسایی روستاوحل بعضی معضلات بوده است وارتباط گیری روحانی گروه باجوانان روستا)

 

برپایی نمازجماعت صبح وظهروعصرومغرب وعشاءهرروزروحانی روستاوروحانی گروه جناب اقای داوری پور

فضاسازی)مسجدومحل برگزاریک لاسها(5 / 5 / 95 جهت تبلیغ ومعنوی شدن فضا

نقاشی دیوارمدرسه درطول طرح کارعمرانی

مسابقات فرهنگی درطول طرح مسابقه نقاشی،نامه ای به امام زمان نامه به - امام رضاو

برپایی نمایشگاه آثارکلاس هایه نری14 / 5 / 95 آثارافرادآموزش دیده درکلاس های هنری بزرگسالان وکودک ونوجوان

تشكیل گروه سرودوتئاتردرطول طرح پسران ودختران توسط مربیان گروه

سرکشی ازخانواده محرومین

نمایشگاه سبک زندگی ازدیدگاه قران طول طرح

تلاوت یک صفحه ازقران بعدنمازمغرب وعشا توسط نوجوانان روستاطول طرح

تقدیروتشكرازموذنین وتلاوت کنندگان نوجوان

سرکشی ازخانواده جانبازمحترم اقای غلامی

دیداروعیادت ازمادران شهیدان علیزاده وشهید داوودی

عیادت ازمادرشهیدعلیزاده درشب میلاد وعرض تبریک به مادرشهید

کارگاه آسیب شناسی ماهواره،تهدیدنسل

سلسه جلسات اخلاق درطول طرح بعدازنماز مغرب وعشا توسط روحانی گروه جناب اقای داوری جهت عموم روستا

مراسم شهادت امام صادق)ع(95 سخنرانی روحانی محترم گروه ومداحی

نمایشگاهباملكوتیان (ویژهشهدایدفاعمقدسوشهدایروحانی وشهدایروستاباحضورجانبازانوخانوادههای شهدایروستا)

سینمادرروستا (اکرانفیلمجشنوارهعمارویژهنوجوانان)

 جلسهبررسیمشكلاتروستاوارایهراهكار باحضورمسولینروستا

تقدیروتشكرازمسولینپایگاهبسیجروستا

تقدیرازخانمذاکریفرماندهپایگاهواعضای شورایپایگاه

پخشنواهایمذهبیطولطرحنواهایمهدویوشهدایمدافعحرم

ایستگاهبلوتوثطولطرحکلیپهاونرمافزارهایاسلامیواموزشی

مراسممیلادحضرتمعصومه بعدازنمازمغربوعشاسخنرانیومداحی وپذیرایی

جشنوارهغذاوشیرینی( باهدفمعرفیغذاهایمحلیروستا)

ختمقرانوصلواتطولطرح بهمناسبتشهادتامامصادقوبهنیتامام وشهدا

برپاییکتابخانهسیارطولطرحباموضوعاتحجابخانوادهتربیتفرزند - -

توزیعبورشورونشریهتوزیعبورشورهاییباموضوعسیرهامامرضا

ونشریهباموضوعحجاب

طراحیورنگآمیزیمدرسهروستاطولطرحتوسطاعضاءگروه

برنامههایدرونگروهی

فضاسازیدرطولطرح

جلسهحلقههایمعرفت بعدازنماز مغربو عشاءباموضوعآسیبشناسیوبررسیمشكلات

وپیشنهاداتمبلغینومباحثاخلاقی

ادعیهخوانیدرطولطرح( دعایعهد،توسل،کمیل،زیارتعاشوراحدیثکساء)

-رزقمعنویدرطولطرحازسخنانشهدا

ختمصلواتقرائتقرآن

شرکتدرنمازجماعت

اهدابستهفرهنگیبهاعضایگروه

ثبتخاطراتجهادیتوسطاعضائگروهطولطرح

برگزاریحلقهطولطرحجهتآموزشکارهایهنریوکاردستیمبلغین برایبقیهاعضاءگروه

برپاییکتابخانهسیاروارایهطرحدرسجهت استفادهبیشترمبلغینطولطرح

غبارروبیمسجدبهمناسبت دههکرامت توسطنوجوانانروستا