امام موسی کاظم علیه السلام

چندمنقبت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

رای دهی:  / 11

یاموسی بن جعفر علیه السلام

در ميان مردم مشهور است كه موسى بن جعفر عليه السّلام در ميان فرزندان حضرت صادق عليه السّلام از همه شريفتر و بزرگوارتر است، مقام او در دين و مذهب از همگان رفيع‏تر و بلندتر است، و از همه آنان فصيح‏تر و داناتر و فهميده ‏تر ميباشد، آن جناب از عباد و زهاد زمان خويش به شمار ميرفت و از همگان اعبد بودند.  روايت شده كه حضرت موسى بن جعفر نوافل شب را به نماز صبح می ‏پيوست، و پس از آن به تعقيب مشغول ميشد تا آنگاه كه آفتاب طلوع ميكرد، و بعد به سجده ميرفت تا آنگاه كه آفتاب بزوال ميرسيد، و در سجده خود ميفرمود: «قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو و التجاوز من عندك» و يكى از دعاهاى معروف آن جناب اين است كه ميفرمود: «اللهمّ انى أسئلك الراحة عند الموت، و العفو عند الحساب».

ادامه مطلب: چندمنقبت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام